Aktuality


Tábor školní družiny - Počátky

přidáno: 2. 7. 2017 13:25, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor   [ aktualizováno 7. 7. 2017 22:35 ]

    Také letos vyrazily děti ze školní družiny na tábor do Počátek u Pelhřimova. Přinášíme fotografie a krátké zprávy, pokud to technika dovolí.

    2. 7. 2017 - zpráva z 21.43 h.: Krátká zpráva z prvního dne. Dojeli jsme v pořádku, po ubytování jsme vyrazili na krátkou vycházku do okolí. Po večeři jsme zahájili táborovou hru Harry Potter.

    3. 7. 2017 - zpráva z 21.55 h.: Všichni jsou v pořádku, pokračujeme v táborové hře dle programu a zítra dopoledne nás čeká výlet do Počátek.

    4. 7. 2017 - zpráva z 21.48 h.: Posíláme fotky z dnešního výletu do Počátek, navštívili jsme také letohrádek sv. Vojtěcha. Odpoledne jsme stavěli přístřešky v lese, domeček pro myšky a večer jsme si ještě opekli buřtíky.

    5. 7. 2017 - zpráva z 22.19 h.: Začátek v lipové aleji rozběhání a rozcvička, pak ukázka každodenní švédské snídaně. Dopoledne na louce sportovní soutěže, po odpoledním klidu sjíždění „divoké řeky" a Čarodějnický rej. Po něm hra na hřišti Fanfrpál. Výroba čarodějnické hůlky a příprava na vaření buřtguláše. Po večeři hra Ringo, hledání bylin na čarodějnický lektvar, zapálení ohně a vaření bramborového guláše v kotlíku.

    6. 7. 2017: Ráno jsme vyrazili k místnímu rybníku na koupání. Cestou jsme hledali diamanty. Po koupání jsme hráli hru Zapamatuj si co nejvíce povolání dle obrázků. Po obědě se dětem četlo z knihy o Harrym Potterovi. Potom jsme šli čistit potůček u pramene sv. Ludmily. Po návratu z lesa si děti vyrobily přívěšek Relikvie smrti a pohárek na čarovný lektvar. Dále jsme shlédli představení Válkova kočovného divadla. Po večeři jsme vypustili solární balón a připravovali jsme se na večerní bludičkovou stezku, na kterou jsme vyrazili před setměním. Ještě pár hlášek z tábora, které určitě potěší. :)

    7. 7. 2017: Dopoledne děti při lovení ryb získaly třetí viteál, kterým byl prsten. Po obědě nás čekal delší výšlap na sv. Markétu a na kameny druidů. Po návratu na nás čekala večeře a čarodějnická diskotéka. Počátky těšíme se na vás příští rok.

 
Fotografie ze 2. července 2017 Fotografie z 3. července2017
 

 Fotografie ze 4. 7. 2017 Fotografie z 5. července 2017


Fotky ze 6. července 2017  Fotky ze 7. července 2017

Ukončení školního roku 2016-2017

přidáno: 30. 6. 2017 0:54, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor

    Dnes dopoledne jsme společně ukončili školní rok 2016-2017. Rozdali jsme dlouho očekávaná vysvědčení, na kterých jsou vyhodnoceny výsledky naší společné práce. Pokud nejsou takové, jaké si představujete, nevadí, od září máme všichni šanci znova.

    Slavnostní chvíle to dnes - 30. června 2017 - byly pro „naše“ deváťáky. Rozloučili jsme se s nimi v prostorách radnice Plané nad Lužnicí. Padlo mnoho zajímavých vět z úst třídní učitelky, paní ředitelky nebo pana místostarosty. Mně utkvělo v hlavě jedno: „Hodně zdraví a štěstí v dalším životě.“
    Krásné prázdniny a dovolené a 4. září 2017 se těšíme se všemi na shledanou.

Za vedení školy Bohuslav Hora

Školní akademie 2017

přidáno: 29. 6. 2017 12:24, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor

Video YouTube


    Už je to skoro na spadnutí - prázdniny. Před nimi se ještě celé společenství školy sejde na závěrečnou školní akademii, která je plně v režii nejstarších žáků - deváťáků. Od loňska využíváme plánskou sokolovnu, takže se dá řící, že letos už to je tradice. A tradicí se stává i dopolední generálka a odpolední představení pro rodičovskou veřejnost.

    Letošní deváťáci si připravili Cestu kolem světa. Zjitili jsme, že nás cestování a poznávání jiných zemí baví, a tomu odpovídá i nadšení všech účinkujících i učitelů, kteří žákům pomáhali představení připravit. Drželi palce pod pódiem, nebo si dokonce se svojí třídou zatančili na scéně. Všem patří velké díky. Ještě rozdat vysvědčení a prázdniny jsou tady. Tak ať ubíhají pomalu.

    Pokud by Vám googlí sestřih nestačil, je možné nahlédnout do složky fotek a videí, stáhnout si to, co potřebujete. :)

Bohuslav Hora

Anketa pro rodiče - zpětná vazba pedagogů

přidáno: 29. 6. 2017 4:44, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor

    Tuto anketu realizujeme ve spolupráci se Společností pro kvalitu školy opakovaně vždy jednou za dva až tři roky. Zpětnou vazbu od rodičů považujeme za důležitou součást podnětů a informací pro plánování rozvoje školy.

    Všem, kteří se do ankety zapojili, velmi děkujeme za jejich čas a předkládáme výstup z vyhodnocení z pedagogické rady a také celou anketu (úplně na konci článku) včetně všech zpracovaných odpovědí.

    Úvodem je nutno říci, že ze strany rodičů byl velmi nízký zájem - pouze 40 rodičů se zapojilo do této ankety, která měla za cíl monitorovat spokojenost rodičů s úrovní informací o škole, se zázemím školy, s úrovní výuky, s výchovným působením školy, s nabídkou mimoškolních aktivit a dalších akcí školy, se vztahy a klimatem ve škole a s úrovní spolupráce školy s rodiči.

Témata k zamyšlení, případné návrhy na řešení ze strany školy:

1. Informace ze školy a o škole

Většina rodičů má dostačující informace, využívají Komens, webové stránky školy, osobní konzultaci s učiteli. Vedení školy nabízí setkání s ředitelkou, kurikulární odpoledne, Dny otevřených dveří - nízká účast rodičů.

Návrh - směrovat na Spolek rodičů více informací, kde na jednáních je přítomno vedení školy a spolek může předávat informace mezi ostatní rodiče.

2. Zázemí školy

Rodiče jsou nespokojeni se zázemím školní jídelny.

Návrh - vedení školy opakovaně jedná s radnicí v Plané nad Lužnicí o rekonstrukci jídelny, tento bod bude předložen i Školské radě k projednání.

3. Vyučování ve škole a učení se žáků

Škola je otevřena k návrhům rodičů, jak zlepšit výuku, rodiče mohou využít otevřenou diskusi na třídních schůzkách, přes Komens, při setkáních s vedením školy, účastnit se Dnů otevřených dveří.

Reakce - přestože 28% rodičů uvádí nespokojenost s výukou cizích jazyků, domníváme se, že žáci mají širokou nabídku pro dostatečné základy pro běžnou komunikaci v cizích jazycích jak po stránce technické, tak po stránce praktické.
Rovněž škála výběru volitelných předmětů je dostačující.
Z grafů dále vyplývá, že nároky školy jsou vyvážené, hodnocení ve škole odpovídá výkonu dítěte, domácí přípravou žáci nejsou přetěžováni - trvá méně než jednu hodinu.

4. Výchovné působení školy

Řešení problémů chování - využít spolupráci se školním psychologem, spolupracovat s PPP, SPC a dalšími poradními orgány.
Návrh - obtíže u dětí - konkretizovat (vnímání rodiče, učitele, samotného žáka), navrhnout případná opatření ke zlepšení, popř. odstranění těchto obtíží. Důležitá je vzájemná komunikace mezi zúčastněnými stranami. Od září bude ve škole pracovat z projektu na část úvazku speciální pedagog. Rodičům bude předán k podpisu „informovaný souhlas” s působením speciálního pedagoga v individuálních intervencích a školního psychologa.

5. Další aktivity školy

Nabídka kroužků - škola nabízí takové kroužky, na které má dostatek zájemců z řad dětí a dále hlavně osob - vedoucích, kteří zajistí bezpečnost a odbornost. Není podmínkou, že kroužky musí vést učitelé školy, jejich role ve škole je kvalitně vést výuku.
Návrh - tento bod bude projednán na Školské radě a poté předložen radnici města Planá nad Lužnicí - doporučit užší spolupráci s DDM z Tábora, dojednat podmínky financování kroužků, organizaci (poskytnutí prostor), zajištění vedení, propagace, přihlášky. Vedení školy se snažilo spolupráci zahájit již v loňském roce, p. ředitel DDM chce jednat se zřizovatelem.

6. Vztahy a klima ve škole

75% dotázaných odpovědělo, že děti nemají konflikty s ostatními žáky - dobré hodnocení.
Převládá kamarádské prostředí, dobré vztahy ve třídě, žáci se ve škole cítí dobře.

7. Spolupráce rodičů se školou

Informovanost je dostačující, přesto rodiče nechodí na akce školy.
Návrh - působit na rodiče přes žáky, zapojovat je do akcí (přípravy, realizace), více využívat Komens - všichni pedagogové, rodičům nabídnout spolupráci se Spolkem rodičů a zapojit je tak do aktivit školy. Spolek se může podílet nebo přímo pořádat akce pro děti, reprezentační plesy, získává finance na tyto akce…a pod.

V Plané nad Lužnicí, 15. 6. 2017

Zpracoval tým učitelů pod vedením H. Hribové.

Hana Vellánová, ředitelka

Školní jídelna o prázdninách

přidáno: 29. 6. 2017 3:44, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor

    Od pondělí 28. srpna 2017 je možné v kanceláři vedoucí školní jídelny odevzdat vyplněnou přihlášku ke stravování spolu s potvrzením o zřízení souhlasu s inkasem. Týká se žáků, kteří do školy nově nastoupí. Dále je možné si zakoupit čip v hodnotě 115,- Kč. Strava může být vydána pouze strávníkovi, který odevzdal přihlášku ke stravování a má zakoupený čipů.

Rozpis přítomnosti vedoucí školní jídelny:
  • pondělí 28. 8. 2017 - 8.00 - 14.30 h.
  • úterý 29. 8. 2017 - zavřeno
  • středa 30. 8. 2017 - 10.00 - 17.00 h.
  • čtvrtek 31. 8. 2017 - 8.00 - 14.30 h.
vedoucí školní jídelny Lucie Davidová

ERASMUS+ Moudře jíst ve finále

přidáno: 29. 6. 2017 3:08, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor   [ aktualizováno 29. 6. 2017 3:13 ]

    
Poslední aktivitou v našem dvouletém projektu Erasmus+ Eat Wise, které se účastnili v různé míře žáci naší školy, bylo vytvořit tři desatera jako doporučení pro nás všechny, jak žít zdravěji a naplňovat myšlenky udržitelnosti. Zakončení celého dvouletého období usilovné práce na projektu vyvrcholilo desatery - stravování, nakupování a třídění, ve skutečnosti je to však rekapitulace všeho, co se žáci dozvěděli, vyzkoušeli, poznali, uvědomili si během projektových aktivit. V rámci projektu někteří žáci navštívili své vrstevníky v partnerských školách v zahraničí, kde měli možnost srovnání toho, jak žijí lidé v jiných zemích.     Právě během poslední návštěvy v bulharské Sofii vznikly první verze zmiňovaných desater, jejichž konečnou podobu jsme dokončili v posledních týdnech. Právě nyní mají všichni možnost se s nimi seznámit v elektronické podobě zde.
    Tímto bych na závěr celého projektu chtěla poděkovat všem dětem a kolegům, kteří se na jeho realizaci podíleli. Zároveň mé díky patří také spolupracujícím rodičům, odborníkům, organizacím, kteří nám velkou měrou pomohli dovést projekt do zdárného konce.

Romana Němečková

    Veškeré informace o projektu ERASMUS+ Moudře jíst najdete v záložce Projekty - ERASMUS+ Moudře jíst.


Ovečka kosmonautka

přidáno: 28. 6. 2017 6:31, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor

Video YouTube


    
Ve školním klubu posíláme do České televize poslední příspěvek videa Ovečka - kosmonautka. Na tvorbě a natáčení se podílela celá třída 5.B. Celý školní klub se loučí, přeje pohodové prázdniny a těší se moc, moc na září 2017.

Vychovatelka Iveta a děti ze školního klubu

Výlety 4.A a 4.B do plzeňské Techmánie

přidáno: 28. 6. 2017 6:25, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor

    
Ve čtvrtek 15. června 2017 jsme se vypravili na školní výlet do Techmánie v Plzni. Mezi nejlepší atrakce řadíme šikmý dům – Titanic, taneční plochu, mýdlovou bublinu, ohnivý vír, kouli s bleskem a tornádo. Každému doporučujeme navštívit virtuální realitu a optiku. Na konci výletu jsme zavítali do 3D planetária, ve kterém se nám nejvíc líbilo promítání na zeměkouli a raketa.
    Byl to úžasný zážitkový den – máme spoustu selfieček :-D.

žáci 4.B

Výtvarná soutěž Šťastné stáří očima dětí

přidáno: 28. 6. 2017 6:18, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor

    
Školní klub se zapojil do výtvarné soutěže Šťastné stáří očima dětí. Děti tvořily výtvarná díla s babičkou, dědou či seniorem žijícím v domově pro seniory. Smyslem projektu je snaha o propojení generací, vzájemné pomoci a odstranění předsudků o stáří.
    Ukázka obrázků patří Terezce Kubískové (5.B), Elišce Pavelkové (5.B) a Zuzce Pobudové (7.A).

Školní klub

Poslední hodiny výtvarky

přidáno: 27. 6. 2017 8:13, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor

    Hodiny výtvarné výchovy jsme se žáky 7.A a 7.B ukončili netradičními úlohami, kdy žáci pracovali s časem a se sebou jako s výtvarným prvkem. Vytvářeli figurální kompozice v prostoru a čase. Naplánovali si pohyb po třídě tak, aby při následném promítání časosběrných snímků vznikl zajímavý výsledek.
    Motiv času vstoupil i do úplně poslední výtvarné výchovy, již jsme věnovali kreslení vodou na asfalt v okolí školy. Žáci objevovali výtvarné kouzlo cákanců, zachycovali své oblíbené motivy, pohotově využívali naskytnutých příležitostí k přetváření. Také se museli vypořádat s tím, že díky velkému horku kresby rychle mizí.
    Můžete se podívat, jak se jim to podařilo.

Žáci 7.A a 7.B a Eva Volfová

1-10 of 1103