Aktuality‎ > ‎

Anketa pro rodiče - zpětná vazba pedagogů

přidáno: 29. 6. 2017 4:44, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor
    Tuto anketu realizujeme ve spolupráci se Společností pro kvalitu školy opakovaně vždy jednou za dva až tři roky. Zpětnou vazbu od rodičů považujeme za důležitou součást podnětů a informací pro plánování rozvoje školy.

    Všem, kteří se do ankety zapojili, velmi děkujeme za jejich čas a předkládáme výstup z vyhodnocení z pedagogické rady a také celou anketu (úplně na konci článku) včetně všech zpracovaných odpovědí.

    Úvodem je nutno říci, že ze strany rodičů byl velmi nízký zájem - pouze 40 rodičů se zapojilo do této ankety, která měla za cíl monitorovat spokojenost rodičů s úrovní informací o škole, se zázemím školy, s úrovní výuky, s výchovným působením školy, s nabídkou mimoškolních aktivit a dalších akcí školy, se vztahy a klimatem ve škole a s úrovní spolupráce školy s rodiči.

Témata k zamyšlení, případné návrhy na řešení ze strany školy:

1. Informace ze školy a o škole

Většina rodičů má dostačující informace, využívají Komens, webové stránky školy, osobní konzultaci s učiteli. Vedení školy nabízí setkání s ředitelkou, kurikulární odpoledne, Dny otevřených dveří - nízká účast rodičů.

Návrh - směrovat na Spolek rodičů více informací, kde na jednáních je přítomno vedení školy a spolek může předávat informace mezi ostatní rodiče.

2. Zázemí školy

Rodiče jsou nespokojeni se zázemím školní jídelny.

Návrh - vedení školy opakovaně jedná s radnicí v Plané nad Lužnicí o rekonstrukci jídelny, tento bod bude předložen i Školské radě k projednání.

3. Vyučování ve škole a učení se žáků

Škola je otevřena k návrhům rodičů, jak zlepšit výuku, rodiče mohou využít otevřenou diskusi na třídních schůzkách, přes Komens, při setkáních s vedením školy, účastnit se Dnů otevřených dveří.

Reakce - přestože 28% rodičů uvádí nespokojenost s výukou cizích jazyků, domníváme se, že žáci mají širokou nabídku pro dostatečné základy pro běžnou komunikaci v cizích jazycích jak po stránce technické, tak po stránce praktické.
Rovněž škála výběru volitelných předmětů je dostačující.
Z grafů dále vyplývá, že nároky školy jsou vyvážené, hodnocení ve škole odpovídá výkonu dítěte, domácí přípravou žáci nejsou přetěžováni - trvá méně než jednu hodinu.

4. Výchovné působení školy

Řešení problémů chování - využít spolupráci se školním psychologem, spolupracovat s PPP, SPC a dalšími poradními orgány.
Návrh - obtíže u dětí - konkretizovat (vnímání rodiče, učitele, samotného žáka), navrhnout případná opatření ke zlepšení, popř. odstranění těchto obtíží. Důležitá je vzájemná komunikace mezi zúčastněnými stranami. Od září bude ve škole pracovat z projektu na část úvazku speciální pedagog. Rodičům bude předán k podpisu „informovaný souhlas” s působením speciálního pedagoga v individuálních intervencích a školního psychologa.

5. Další aktivity školy

Nabídka kroužků - škola nabízí takové kroužky, na které má dostatek zájemců z řad dětí a dále hlavně osob - vedoucích, kteří zajistí bezpečnost a odbornost. Není podmínkou, že kroužky musí vést učitelé školy, jejich role ve škole je kvalitně vést výuku.
Návrh - tento bod bude projednán na Školské radě a poté předložen radnici města Planá nad Lužnicí - doporučit užší spolupráci s DDM z Tábora, dojednat podmínky financování kroužků, organizaci (poskytnutí prostor), zajištění vedení, propagace, přihlášky. Vedení školy se snažilo spolupráci zahájit již v loňském roce, p. ředitel DDM chce jednat se zřizovatelem.

6. Vztahy a klima ve škole

75% dotázaných odpovědělo, že děti nemají konflikty s ostatními žáky - dobré hodnocení.
Převládá kamarádské prostředí, dobré vztahy ve třídě, žáci se ve škole cítí dobře.

7. Spolupráce rodičů se školou

Informovanost je dostačující, přesto rodiče nechodí na akce školy.
Návrh - působit na rodiče přes žáky, zapojovat je do akcí (přípravy, realizace), více využívat Komens - všichni pedagogové, rodičům nabídnout spolupráci se Spolkem rodičů a zapojit je tak do aktivit školy. Spolek se může podílet nebo přímo pořádat akce pro děti, reprezentační plesy, získává finance na tyto akce…a pod.

V Plané nad Lužnicí, 15. 6. 2017

Zpracoval tým učitelů pod vedením H. Hribové.

Hana Vellánová, ředitelka

Comments