Přijímací řízení SŠ

    Vážení zákonní zástupci a žáci, na těchto místech pro Vás budeme zveřejňovat informace k přijímacímu řízení na střední školy. Informace budeme doplňovat postupně tak, jak je obdržíme.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek ve školním roce 2018/19

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2018/2019:
Jednotná přijímací zkouška formou písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky se koná v řádném termínu ve dnech:

Čtyřleté obory vzdělání (včetně nástavbového studia):

1. termín: pátek 12. dubna 2019

2. termín: pondělí 15. dubna 2019

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: úterý 16. dubna 2019

2. termín: středa 17. dubna 2019

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu se koná ve dnech:

1. termín: pondělí 13. května 2019

2. termín: úterý 14. května 2019


    Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělávání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem a obory se zkráceným studiem. Dále se netýkají uměleckých škol, kde se konají talentové zkoušky v termínu od 2. ledna do 15. ledna a konzervatoří, kde se konají talentové zkoušky v termínech od 15. ledna do 31. ledna 2019.  

    Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2019. V případě, že uchazeč podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, je termín  odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2018. Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu.

    Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé z nich také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Součástí přihlášky nezletilého uchazeče je jeho souhlasné vyjádření. Podáním přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku(y) ke vzdělávání v oboru vzdělání bez talentové zkoušky.


    Základní škola vydá každému žákovi do 15. března 2019 zápisový lístek, v případě podání přihlášky na SŠ s talentovou do 30. listopadu 2018. Zápisový lístek odevzdá zákonný zástupce ve střední škole do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Je možné ho poslat i poštou, důležité je razítko podání. Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání nebo pokud ho dal na školu s talentovou zkouškou a byl přijat i na školu bez talentové zkoušky.

Přípravné materiály připravované společností Scio pro školní rok 2018/2019 jsou cíleně vyvíjeny jako příprava na státní přijímací zkoušky.

Talentové zkoušky se konají:
  • do uměleckých oborů v konzervatořích
  • do oborů maturitních i s vyučením ze skupiny Umění a užité umění 82
  • do 4, 6 a 8letých oborů Gymnázium se sportovní přípravou
Kritéria pro přijímací zkoušky se zveřejní do 31. října. O požadavcích na uchazeče, skladbě přijímaček a hodnocení výsledků rozhoduje ředitel střední školy. Nejpozději do konce října jsou přesné informace uveřejněny na webových stránkách příslušných škol. Přihlášky pro talentové zkoušky se odevzdávají do 30.11.2018.


Burza škol 17.10.2018 - velký sál hotelu Palcát v Táboře, vstup zdarma. Dny otevřených SŠ okresu Tábor.
Na případné dotazy Vám ráda odpoví výchovná poradkyně p. L. Kordinová.


Co byste měli vědět o přijímacím řízení:

Údaje a odkazy v následujících řádcích jsou neaktuální, budeme je aktualizovat ihned, až budou k dispozici. 

Více podrobností můžete získat také na této adrese Jihočeského krajského úřadu České Budějovice.
Přehled volných míst na SŠ v Jihočeském kraji.
Na stránkách www.infoabsolvent.cz naleznete aktuální vzdělávací nabídku všech středních škol, informace o uplatnění studentů a Profi test pro žáky 9. tříd.
Atlas školství v elektronické podobě Co budu dělat, až budu... infoabsolvent
Vyhláška 353, která upravuje přijímací řízení na SŠ. Informace k jednotné přijímací zkoušce - z 2. 12. 2016
Informace k jednotné přijímací zkoušce - z 27. 2. 1017