Projekty

Cirkus Happy Kids

přidáno: 6. 1. 2017 1:34, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor   [ aktualizováno 25. 3. 2017 11:48 ]

Video YouTube


    V březnu 2017 se zúčastníme celoškolního projektu Cirkus Happy Kids. Už teď se začínáme připravovat. Zde budeme uveřejňovat všechny informace z projektu.


    První informace na stránkách školy - 6. 1. 2017        
    Informace pro rodiče - dopis a přihláška         Oficiální stránky projektu

    Odkazy na ohlasy v jiných školách:

    Tématu cirkusu se věnujeme i v jiných vyučovacích hodinách:
    
    výtvarná výchova v 7.AB - stínové divadlo, žonglérka, siláci

    Pracujeme na pozvánce - plakátu do Cirkusu Happy Kids
Získali jsme certifikát:projektový tým základní školy

Etická výchova jako prostředek respektování odlišnosti

přidáno: 2. 11. 2016 1:18, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor   [ aktualizováno 18. 12. 2016 11:54 ]

    V květnu 2016 jsme získali prostředky z projektu Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016. Rozvojový program vypsalo v lednu 2016 MŠMT ČR. 

    Sepsaná žádost byla vyhodnocena jako nejlepší v ČR. Obsahem této žádosti bylo také vzdělávání pedagogického sboru v Základní škole Planá nad Lužnicí, okres Tábor. Ve škole se etická výchova již vyučuje, od září 2016 v celé škole. Protože pro kolegy na 2. stupni je tento předmět nový, měli zájem o další odborné vzdělávání v této oblasti. Zároveň s tím jsme upravovali osnovy etické výchovy. Podle nich jsme v září 2016 zahájili výuku od 7. do 9. ročníku.
    Součástí vzdělávání byl jeden odpolední workshop s lektorem etické výchovy PhDr. F. Rozumem - zde jsme konzultovali naše zkušenosti z výukou etické výchovy na 1. stupni, upravovali osoovy pro 2. stupeň, získávali jsme další odborné informace a inspiraci pro výuku.
    Na červen 2016 byl naplánován společný výjezd pedagogického sboru, kde proběhly 4 workshopy s lektory přímo z praxe. Vyzkoušeli jsme si další aktivity, které lze využívat v předmětu etická výchova, pocvičili se v reflexi. Cenným přínosem tohoto výjezdu bylo to, že kolegové se zkušeností z výuky etické výchovy připravili ukázky realizovaných hodin,  lektor společně s ostatními kolegy poskytli zpětnou vazbu k těmto aktivitám.
    Nedílnou součástí našeho vzdělávání se stala také odborná literatura, o kterou jsem obohatili naší učitelskou knihovnu. Jedná se jak o odborné knihy o etické výchově a psychologii, tak i podpůrné materiály do hodin etické výchovy, např. různé knihy příběhů.
    Do projektu jsme zařadili přípravu a realizaci projektu EDISON organizovaný společností AIESEC, kdy studenti z různých kouktů světa přijíždí do školy a seznamují naše žáky s kulturou a životem v jejich domovských zemích. Komunikačním jazykem je v tomto projektu angličtina. Žáci školy v následné zpětné vazbě vyhodnotili tuto část projektu jako velmi přínosnou ať už pro praktické použití vyučované angličtiny, nebo seznamování se s jinými zeměmi světa a lidmi, kteří v těchto pro nás exotických kulturách žijí. Setkali se ale i s našimi slovanskými přáteli - jednou z lektorek byla Anastázie z Ukrajiny. Zjistili, jak odlišný může být život v zemích o pár stovek kilometrů vzdálených od České republiky.

    Edison 2016     Vánoční jarmark 2016     Mohamed     Beseda s Tomášem Slavatou     ŠVP etické výchovy na 2. st. - osnovy, charakteristikaVýchodicka projektu - duben 2016

    Tento projekt je spolufinancován z prostředků rozvojového programu MŠMT Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií v r. 2016. Číslo rozhodnutí MŠMT-6895-3/2016-3 ze dne 28.4.2016.
    Cílem předloženého projektu je zvedení etické výchovy jako samostatného předmětu do výuky ve všech ročnících naší školy od 1. září 2016.
    Budou k tomu využity diponibilní hodiny. Pro zajištění kvality výuky všichni třídní učitelé i ostatní pedagogové absolvují vzdělávání v rozsahu 20 hodin v akreditovaném kurzu etické výchovy a někteří rozšíří své schopnosti v dalším 40 hodinovém vzdělávání. O tento kurz mají zájem 4 pedagogové. Součástí projektu je také spolupráce se studentskou organizací AISEC - realizace projektu Edisom v naší škole. Jedná se o návštěvu zahraničních studentů, kteří komunikují v angličtině a kteří v průběhu jednoho týdne seznámí naše žáky s životem a zvyky ve svých zemích a budou společně s nimi pracovat v různých dílnách a trávit spolu čas, který jim umožní více se poznat a pochopit.
    Všechny tyto aktivity mají za cíl přispět k rozvoji mravní stránky osobnosti žáků, k vytváření vědomí jejich vlastní hodnoty a hodnoty druhého člověka. Cílem je také změna postojů u učitelů školy, kteří budou chápat rozvoj osobnosti a podporu prosociálního chování jako nedílnou a důležitou součást vzdělávání.

Za vedení projektu Bohuslav Hora

Edison 2016

přidáno: 20. 9. 2016 5:22, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor   [ aktualizováno 2. 11. 2016 8:33 ]

    Zde jsou shromážděny všechny články o projektu EDISON - říjen 2016.


    Už to začalo - ze seznámení s našimi zahraničními přáteli

Webrangers

přidáno: 11. 12. 2015 2:22, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor

    Od roku 2013 se účastníme projektu společnosti Google ČR Webranger. Jde v podstatě o bezpečnost při pohybu na internetu pro naše nejmladší žáky. Společnost Google ČR vždy pozve kandidáty na školní webrangery do svého sídla v Praze, vysvětlí jim filozofii projektu a oni pak zpracovávají své materiály. Připravené materiály pak představují svým spolužákům v rámci školy.
    Jde o tzv. vrstevnické učení, které je pro spolužáky ve škole velmi přínosné. Webrangeři mluví dětským jazykem, kterém spolužáci spíš rozumějí.
    Ve školním roce 2015 - 2016, kdy se účastníme již 3. ročníku, jsou školními Webrangery David Rudolecký a Erik Kytler. Děkujeme jim za jejich aktivity.

Technické vzdělávání

přidáno: 27. 11. 2015 5:48, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor   [ aktualizováno 27. 11. 2015 5:50 ]

- projekt ESF a MŠMT ČR, výzva 57
- CZ.1.07/1.1.00/57.0233, číslo prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1

- projekt realizujeme od 1. 9. do 31. 12. 2015

Poznáváme svět

přidáno: 12. 11. 2015 7:10, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor   [ aktualizováno 13. 12. 2015 11:04 ]

- projekt ESF a MŠMT ČR, výzva 56
- CZ.1.07/1.1.00/56.0793, číslo prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1
Šablony a cíle projektu:
- 2.1 - čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitňování čtenářství a čtenářské gramotnosti - získání/zvýšení  odborných kompetencí pedagogů pro reaůizaci Čtenářských dílen ve výuce;
- 2.4 - Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky - zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu);
- 2.3 - Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických úředmětů v zahraničí - profesní rozvoj pedagogů cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů.

Projekt realizujeme od 1. července do 31. prosince 2015.


 
 
 2.1 Čtenářská dílna ve 3.B, článek 2.3 Shadowing učitelů NJ v Linci, článek
 
 

Google+ Post

 Stínování (shadowin) - Coldfall Primery School v Londýně Výjezd žáků za jazykovými dovednostmi do Londýna
 
 
 Čtenářské dílny v 5.A 

Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí
Linec - říjen 2015, 
Slovensko - listopad 2015, 
Londýn - listopad 2015, 
Londýn prosinec - 2015

Výjezd žáků 8. ročníku do Velké Británie - propozice zájezdu, popis naší cesty i s odkazy do fotogalerií

Erasmus+ - Moudře jíst - Eat Wise

přidáno: 13. 9. 2015 23:47, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor   [ aktualizováno 29. 6. 2017 3:27 ]


  
    V letošním školním roce - 2015-2016 - zahájila naše škola mezinárodní projekt v rámci programu Erasmus+. Projektu se účastníme spolu s dalšími pěti zahraničními školami, a to z Řecka, Španělska, Rumunska, Bulharska a Turecka. Všichni jsme se shodli na společném tématu, kterým je zdravé jídlo a vše, co s tím souvisí - zdravé stravování, vyvážená dieta, udržitelnost potravin, nakupování potravin, fair trade, analýza etiket na potravinách, redukce odpadu z potravin. Hlavními tvůrci aktivit v projektu budou v letošním školním roce šesté ročníky, kteří v rámci zadaných úkolů zapojí co největší počet žáků celé školy. 


    Hlavními cíli projektu jsou:
 • umožnit žákům uvědomění si, co znamená zdravý a udržitelný jídelníček
 • naučit žáky analyzovat potravinové etikety a umět si správně podle informací zvolit nakupované jídlo
 • dovést žáky k návrhům změn v jejich dietních a stravovacích návycích ve prospěch jejich zdraví
 • pomoci žákům zlepšit jejich dovednosti
 • zapojit školní komunitu a místní instituce při plnění úkolů stanovených projektem
 • umožnit žákům práci na projektu vztahujícímu se k jejich reálnému životu
 • zprostředkovat žákům možnost spolupráce s jinými evropskými žáky
 • sledovat a vyhodnocovat různé učební postupy vedoucí k efektivnějšímu procesu učení
    Hlavní aktivity projektu jsou:
 • seznámit školu, rodiče, veřejnost s projektem
 • pracovat na zadaných úkolech, sdílet výsledky pomocí webových stránek
 • prezentovat naši školu a město partnerům
 • vytvořit maskota projektu
 • diagnostikovat stravovací návyky mezi žáky, rodinami, učiteli
 • provést výzkum na téma zdravé stravování
 • uspořádat kampaň o zdravé snídani a uskutečnit Den zdravé snídaně
 • založit a pečovat o zeleninovou zahradu
 • srovnat stravu našich prarodičů a dnešních dětí
 • navštívit zařízení na produkci potravin
 • zmapovat politiku udržitelnosti v místní samosprávě
 • zmapovat třídění potravinového odpadu a navrhnout možnosti jeho redukce
 • zajistit pro žáky mobility, tj. přímé setkání a sdílení s ostatními partnery
 • diskuze o metodách efektivního učení, výměna zkušeností
    Aktivity jsou podrobně rozpracovány do půlročních plánů. Jejich podrobný přehled můžete nalézt v tabulce, kterou brzy zveřejníme. Všechny úkoly a data jsou pro nás závazná a postupné výstupy budeme také uveřejňovat na těchto stránkách.

    Tabulka aktivit v 1. pololetí 2015-2016                     Projektová WIKI         Cesta k modernizaci výuky angličtiny - Pilgrims 2015
    Tabulka aktivit ve 2. pololetí 2015-2016                     


Za tým Erasmus+ v Základní škole Planá nad Lužnicí, okres Tábor Romana Němečková

    Vítěz mezi vítězi - článek z 22. října 2015

    Výsledky rodičovské ankety - 6. listopadu 2015


    Článek o zdravé snídani - 27. ledna 2016    Postřehy z řad organizátorů - šesťáků    V rámci přípravy prezentace průběhu projektu Moudře jíst v naší škole připravili žáci 8. ročníku upoutávky na téma „Co nás spojuje?“ Můžete se podívat na jejich práci. Skupiny si připravili upoutávky i v anglickém jazyce. Článek v Aktualitách na webu školy.
 
    


    Cesta produktu - nástěnky projektu

    Jídlo dnes a dříve - článek a prezentace žáků 8. ročníku        Beseda s rybářem         Prezentace partnerských zemí 

    Medová snídaně - 9. 11. 2016    Erasmus+ tentokrát v naší škole - 27. 11. - 1. 12. 2016     Třídím, třídíš, třídíme - 10. 2. 2017

    Třiďte odpad, má to smysl - 8. 3. 2017


    ERASMUS+ Moudře jíst ve finále - konec školního roku 2016-2017
    Edison

přidáno: 9. 9. 2015 13:22, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor   [ aktualizováno 25. 9. 2015 5:46 ]

    Zahraniční studenti zprostředkují svou domácí kulturu pomocí angličtiny. My jsme jejich hostitelé. 

    Článek na stránkách školy z 9. září 2015
    Článek z 21. září 2015
    Článek z 25. září 2015


První pomoc prožitkem

přidáno: 18. 3. 2015 14:59, autor: Bohuslav Hora   [ Aktualizováno 18. 3. 2015 15:04 uživatelem Bohuslav Hora ]

Zapisujeme
    
První pomoc prožitkem - PAMATUJ - POSKYTNI - PŘEDÁVEJ (reg. č. CZ.1.07/1.3.40/02­.0022), do něhož jsme byli zapojeni, byl ukončen ke 31. 12. 2014. Část sboru naší školy se tohoto projektu účastnila a vyhodnotila ho jako jeden z nejlépe připravených programů, který v poslední době absolvovala.
    Všechny materiály z projektu je možné najít v tomto odkazu.


Modernizace výukových prostor a vybavení učebny cizích jazyků pro Základní školu Planá nad Lužnicí

přidáno: 18. 3. 2015 14:37, autor: Bohuslav Hora   [ Aktualizováno 15. 8. 2015 11:55 uživatelem Bohuslav Hora ]

    
Modernizace a inovace školního vybavení v jazykové učebně je cílem projektu na Základní škole v Plané nad Lužnicí. Tento projekt přinese nové řešení s vysokými nároky na úroveň výuky a umožní žákům Základní školy intenzivnější studium cizích jazyků a tím lepší jazykovou průpravu pro středoškolské studium. V rámci tohoto projektu bude zmodernizována jedna třída pro 24 žáků a bude pořízeno multimediální interaktivní vybavení se speciálním programem pro výuku cizích jazyků. Tento projekt je finančně podpořen Regionálním operačním programem NUTS II Jihozápad v rámci 34. výzvy vyhlášené v červenci 2014.
Modernizace výukových prostor a vybavení učebny cizích jazyků pro Základní školu Planá nad Lužnicí

Tisková zpráva z 11. srpna 2015

Reg. číslo: CZ.1.14/2.4.00/34.03216

1-10 of 28