Projekty


Kreativ CKP

přidáno: 15. 5. 2018 10:54, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor   [ Aktualizováno 29. 1. 2019 14:20 uživatelem Pavel Grenar ]Pohyb skutečný a fiktivní, klam a animace
Společně jsme zkoušeli postupy tvorby animace program Windows Movie Maker x aplikaci Stop Motion.
  Pohyb skutečný a fiktivní, klam a animace / Dvoulistá promítačka (listopad 2018)

Geometrie ve výtvarném umění (leden 2019)(prosinec 2018)

Pohyb skutečný a fiktivní, klam a animace / Thaumatrop (31. října 2018)
Setkání nad problematikou pohybu skutečného a fiktivního, klamu a animace jsme zahájily ohledáváním možností staré optické hříčky thaumatropu. Rychlé otáčení kolaté kartičky umžňuje vidět obě strany v jeden okamžik. Tento princip je možné využívat k výtvarným hrám.Jako výzvu k dalším objevům jej můžete použít v dalších hodinách i vy.
Návod na thaumatrop si tu můžete půjčit.
Světlo v hodinách výtvarné výchovy
Zářijové setkání CKP bylo věnováno světlu jako výtvarnému prvku. K diskusi a byly připraveny úlohy a ukázky z oblasti designu, architektury, zachycování objemu, vyjádření subjektivního vnímání, fyzikálního působení světla, fotografie a stínohry pro žáky základní školy.

 
Setkání CKP bylo věnováno liniím - základnímu prvku výtvarného jazyka.
Byly představeny kanonickém úlohy, jejichž řešení poznávání línií spouští. Představily jsme si některé úlohy,
které k vedou: 
- k objevování různorodých možností linií 
- k porozumění symbolického významu linií- k uvědomování různorodého působení ve vztahu
- k postihování vztahu více prvků


logo
1. setkání kolegiální podpory se uskuteční ve školním klubu 16. května 2018 od 12 hodin. 
Čeká nás společné přemýšlení na otázkou: Jaké  dovednosti můžeme žákům dát, aby je mohli využívat
v samostatné tvůrčí činnosti a vyjadřování? 
Informace o projektu
Eva Volfová
Kristýna Palacká

Edison 2018

přidáno: 31. 1. 2018 7:17, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor   [ Aktualizováno 31. 1. 2018 7:23 uživatelem Pavel Grenar ]

    I v letošním školním roce se ve škole uskuteční projekt EDISON. O veškerém dění Vás budeme informovat v Aktualitách. Projekt ve škole začíná 19. února 2018.

    Medailonky našich stážistů:

Video na YouTube

 

Video na YouTube

Gabriela Viana - Brazílie Lim Boon Con - Malajsie
 

Odkaz na video
 

Video na YouTube

 Sijia Liu - Čína Laman Gafarli - Ázerbajdžán
 

Video na YouTube

 

Video na YouTube

Ainurozaq Alif Ihsan - Indonésie Halyna Romanovych - Ukrajina

    Projekt EDISON orgnizuje v ČR organizace AISEC.
    První informace na stránkách školy - Aktuality - 31. ledna 2018.

Rozvoj kompetencí učitelů ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda

přidáno: 18. 12. 2017 10:50, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor   [ Aktualizováno 18. 12. 2017 10:50 uživatelem Pavel Grenar ]

    CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000665
    Hlavním cílem projektu je rozvoj kompetencí učitelů ve vzdělávací oblasti RVP ZV Člověk a příroda prostřednictvím pravidelné a dlouhodobé spolupráce akademiků, pedagogů ZŠ a odborníků ze Science center. Projekt je zaměřen na inovace v oborových didaktikách biologie, fyziky, geografie a chemie, konkrétně identifikaci a řešení problematických míst kurikula (v učivu ročníků, kdy se žáci na základních školách s danými obory poprvé setkávají a v ročnících návazných).
    Projekt pracuje jak v rovině ontodidaktické, zaměřené na kurikula zapojených oborů a jejich problematické části, tak rovině psychodidaktické. Psychodidaktická rovina je zaměřena na vhodné způsoby (motivace, metody vyučování, organizační formy a strategie učení) pro výuku vytipovaných problematických míst kurikula.
    Hlavními aktivitami jsou příprava inovovaných strategií učení a jejich ověření, a to jak na poli formálního (základní školy), tak i na poli neformálního vzdělávání (science centra). Vedlejším výstupem projektu jsou modelové učební jednotky pro vybrané učivo.
    Naše škola je zapojena za předmět fyzika.

Vladimír Vochozka
K:\Anička\ESF_OP VVV\Materiály k chodu projektu\Plakáty_2017\A5n.png

Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů v prioritní ose 3 OP

přidáno: 18. 12. 2017 10:45, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor   [ Aktualizováno 18. 12. 2017 10:51 uživatelem Pavel Grenar ]

    CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664
    Cílem projektu je podpora profesních kompetencí učitelů/studentů s klíčovými dopady na žáky v souladu s definovanými cíli RVP. V tzv. Společenství praxe bude zajišťována pravidelná spolupráce a vzájemné obohacování aktérů-učitelů ZŠ/SŠ, učitelů VŠ, pracovníků NNO, budoucích učitelů-studentů VŠ v tématech výzvy (čtenářská, matematická, informační gramotnost, sociální a občanské kompetence, vzdělávací oblast Člověk a příroda ) s uplatněním inovativních, aktivizačních a reflektivních přístupů.
    Naše škola je zapojena za předmět základy informatiky.

Vladimír Vochozka
K:\Anička\ESF_OP VVV\Materiály k chodu projektu\Plakáty_2017\A5n.png

Společenství praxe - platforma pro rozvoj klíčových kompetencí

přidáno: 18. 12. 2017 10:42, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor   [ Aktualizováno 18. 12. 2017 10:46 uživatelem Pavel Grenar ]

    Společenství praxe - platforma pro rozvoj klíčových kompetencí, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000659
    Projekt je zaměřen na vytvoření spolupráce mezi pedagogickými pracovníky na ZŠ a SŠ a oborovými didaktiky na VŠ. V průběhu realizace projektu vzniknou dvě společenství (Didaktika přírodovědných předmětů pro učitele ZŠ a Didaktika odborných předmětů pro učitele SŠ). Napříč oběma společenstvími budou řešena témata modulovým způsobem s důrazem na vytvoření sítě spolupráce. Moduly budou zaměřeny na vzdělávání v oblasti pedagogiky a psychologie, oborových didaktik a mezipředmětových vazeb.
    Naše škole je zapojeno za předmět fyzika.

Vladimír Vochozka
K:\Anička\ESF_OP VVV\Materiály k chodu projektu\Plakáty_2017\A5n.png

Kolegiální podpora - společná cesta k individuálnímu rozvoji pedagogů

přidáno: 14. 12. 2017 7:57, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor   [ Aktualizováno 22. 12. 2017 7:58 uživatelem Pavel Grenar ]

    V srpnu 2017 dostala naše škola možnost zapojit se do projektu „Kolegiální podpora - společná cesta k individuálnímu rozvoji pedagogů“, reg. č. proj.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000507 . Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
    Cílem tohoto projektu je osobnostní i profesní rozvoj pedagogů, který přispěje ke zvýšení kvality vzdělávání na základních a v mateřských školách. Do projektu se zapojily celkem čtyři učitelé naší školy.
    Projekt běží od ledna 2017 a je plánován na 4 roky. Žadatelem projektu je ZŠ Barrandov z Prahy, která na projektu spolupracuje se společností H-mat.Evropa

Projekt „Vzdělávací programy paměťových institucí“

přidáno: 10. 10. 2017 9:51, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor   [ Aktualizováno 21. 5. 2018 3:23 uživatelem Pavel Grenar ]

    V květnu 2017 jsme dostali možnost přihlásit se do pokusného ověřování „Vzdělávacích programů paměťových institucí“. Naše škola se přihlásila a byla vybrána. Získali jsme 122 500,- Kč z prostředků MŠMT ČR. Do programu jsme vybrali žáky 7. tříd. Dohodli jsme se, že vyrazíme za paměťovými institucemi do Brna, které je pro nás dopravně nedostupné. Projekt do pokusného ověřování připravilo Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Amose Komenského v Praze.
    Z projektu bude hrazena doprava autobusem, návštěva paměťových institucí, ubytování a objednaná strava - tu ještě upřesníme. Z paměťových institucí jsme vybrali Moravské zemské muzeum - expozici Velké Moravy - budeme v letošním školním roce v sedmém ročníku nad touto tématikou bádat. Tuto expozici navštíví část našich sedmáků. Druhá část, přibližně polovina, navštíví Mendelianum - památník J. G. Mendela a vyzkouší si komponovaný program o genetice. Obě skupiny si získané informace vzájemně předají, čímž dojde k upevnění získaných informací, poznatků a kompetencí.
    Tím asi nejzajímavějším programem bude návštěva brněnského Anthroposu. V uvedeném odkazu se můžete podívat, co nás čeká. Určitě si stačíme prohlédnout také historické centrum Brna a nesmí nám uniknout ani prvovýstup na Špilberk, či katedrála na Petrově. Pokud bude zájem, seznámíme se také s geocachingem. Když Brno, tak také šalina - pokusíme se druhý den - 1. prosince 2017 - jet z našeho ubytování do centra Brna.
    Držte nám palce, ať vše dopadne tak, jak máme naplánováno.
    Bližší informace podá Bohuslav Hora, učitel dějepisu.
    I v druhém pololetí čerpáme prostředku z projektu - 122 500,- Kč. Společně se žáky realizujeme exkurze po paměťových institucích.
 


Cirkus Happy Kids

přidáno: 6. 1. 2017 1:34, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor   [ Aktualizováno 25. 3. 2017 11:48 uživatelem Pavel Grenar ]

Video YouTube


    V březnu 2017 se zúčastníme celoškolního projektu Cirkus Happy Kids. Už teď se začínáme připravovat. Zde budeme uveřejňovat všechny informace z projektu.


    První informace na stránkách školy - 6. 1. 2017        
    Informace pro rodiče - dopis a přihláška         Oficiální stránky projektu

    Odkazy na ohlasy v jiných školách:

    Tématu cirkusu se věnujeme i v jiných vyučovacích hodinách:
    
    výtvarná výchova v 7.AB - stínové divadlo, žonglérka, siláci

    Pracujeme na pozvánce - plakátu do Cirkusu Happy Kids
Získali jsme certifikát:projektový tým základní školy

Etická výchova jako prostředek respektování odlišnosti

přidáno: 2. 11. 2016 1:18, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor   [ Aktualizováno 18. 12. 2016 11:54 uživatelem Pavel Grenar ]

    V květnu 2016 jsme získali prostředky z projektu Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016. Rozvojový program vypsalo v lednu 2016 MŠMT ČR. 

    Sepsaná žádost byla vyhodnocena jako nejlepší v ČR. Obsahem této žádosti bylo také vzdělávání pedagogického sboru v Základní škole Planá nad Lužnicí, okres Tábor. Ve škole se etická výchova již vyučuje, od září 2016 v celé škole. Protože pro kolegy na 2. stupni je tento předmět nový, měli zájem o další odborné vzdělávání v této oblasti. Zároveň s tím jsme upravovali osnovy etické výchovy. Podle nich jsme v září 2016 zahájili výuku od 7. do 9. ročníku.
    Součástí vzdělávání byl jeden odpolední workshop s lektorem etické výchovy PhDr. F. Rozumem - zde jsme konzultovali naše zkušenosti z výukou etické výchovy na 1. stupni, upravovali osoovy pro 2. stupeň, získávali jsme další odborné informace a inspiraci pro výuku.
    Na červen 2016 byl naplánován společný výjezd pedagogického sboru, kde proběhly 4 workshopy s lektory přímo z praxe. Vyzkoušeli jsme si další aktivity, které lze využívat v předmětu etická výchova, pocvičili se v reflexi. Cenným přínosem tohoto výjezdu bylo to, že kolegové se zkušeností z výuky etické výchovy připravili ukázky realizovaných hodin,  lektor společně s ostatními kolegy poskytli zpětnou vazbu k těmto aktivitám.
    Nedílnou součástí našeho vzdělávání se stala také odborná literatura, o kterou jsem obohatili naší učitelskou knihovnu. Jedná se jak o odborné knihy o etické výchově a psychologii, tak i podpůrné materiály do hodin etické výchovy, např. různé knihy příběhů.
    Do projektu jsme zařadili přípravu a realizaci projektu EDISON organizovaný společností AIESEC, kdy studenti z různých kouktů světa přijíždí do školy a seznamují naše žáky s kulturou a životem v jejich domovských zemích. Komunikačním jazykem je v tomto projektu angličtina. Žáci školy v následné zpětné vazbě vyhodnotili tuto část projektu jako velmi přínosnou ať už pro praktické použití vyučované angličtiny, nebo seznamování se s jinými zeměmi světa a lidmi, kteří v těchto pro nás exotických kulturách žijí. Setkali se ale i s našimi slovanskými přáteli - jednou z lektorek byla Anastázie z Ukrajiny. Zjistili, jak odlišný může být život v zemích o pár stovek kilometrů vzdálených od České republiky.

    Edison 2016     Vánoční jarmark 2016     Mohamed     Beseda s Tomášem Slavatou     ŠVP etické výchovy na 2. st. - osnovy, charakteristikaVýchodicka projektu - duben 2016

    Tento projekt je spolufinancován z prostředků rozvojového programu MŠMT Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií v r. 2016. Číslo rozhodnutí MŠMT-6895-3/2016-3 ze dne 28.4.2016.
    Cílem předloženého projektu je zvedení etické výchovy jako samostatného předmětu do výuky ve všech ročnících naší školy od 1. září 2016.
    Budou k tomu využity diponibilní hodiny. Pro zajištění kvality výuky všichni třídní učitelé i ostatní pedagogové absolvují vzdělávání v rozsahu 20 hodin v akreditovaném kurzu etické výchovy a někteří rozšíří své schopnosti v dalším 40 hodinovém vzdělávání. O tento kurz mají zájem 4 pedagogové. Součástí projektu je také spolupráce se studentskou organizací AISEC - realizace projektu Edisom v naší škole. Jedná se o návštěvu zahraničních studentů, kteří komunikují v angličtině a kteří v průběhu jednoho týdne seznámí naše žáky s životem a zvyky ve svých zemích a budou společně s nimi pracovat v různých dílnách a trávit spolu čas, který jim umožní více se poznat a pochopit.
    Všechny tyto aktivity mají za cíl přispět k rozvoji mravní stránky osobnosti žáků, k vytváření vědomí jejich vlastní hodnoty a hodnoty druhého člověka. Cílem je také změna postojů u učitelů školy, kteří budou chápat rozvoj osobnosti a podporu prosociálního chování jako nedílnou a důležitou součást vzdělávání.

Za vedení projektu Bohuslav Hora

Edison 2016

přidáno: 20. 9. 2016 5:22, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor   [ Aktualizováno 15. 12. 2017 0:15 uživatelem Pavel Grenar ]

    Zde jsou shromážděny všechny články o projektu EDISON - říjen 2016.


    Už to začalo - ze seznámení s našimi zahraničními přáteli


1-10 of 35