Veřejnost‎ > ‎

Historie

    Nejstarší známá budova školy stála na místě dnešního rodinného domu rodiny Voráčkovy. První zmínka je z doby josefinských reforem – z roku 1790. Tehdy školu navštěvovalo 101 dítě, po 100 letech přesáhl počet žáků tři stovky. V současnosti se počet žáků pohybuje kolem 300 až 350.

  
 
V roce 1830 bylo rozhodnuto, že bude postavena nová budova školy. Měla dvě třídy. V roce 1883 byla škola rozšířena ještě o třetí třídu a od roku 1896 měla Planá školu čtyřtřídní. Jen pro ilustraci – do jedné třídy docházelo 80 i více dětí.

    Na počátku 20. století přestala budova školy vyhovovat i z bezpečnostních důvodů, místní školská rada se odhodlala k akci. Prosazení návrhu na stavbu nové školy nebylo vůbec jednoduché, někteří členové rady považovali takovou budovy za zcela zbytečnou. Byl realizován jednodušší a méně nákladný projekt na místě bývalé školní budovy. Stavba byla započata 15. března 1938 a trvala necelý rok. Budova byla otevřena 1. února 1939 po kolaudaci těsně před vznikem Protektorátu Čechy a Morava. Pak už následovaly krušné časy nesvobody.

    Budova byla moderní, vešla se do ní tělocvična, jídelna se školní kuchyní, kreslírna, dílna a 11 učeben. Díky tomu byla škola v Plané nad Lužnicí přejmenována na školu obecnou a měšťanskou. To mělo veliký význam pro život obce, do té doby totiž děti z Plané dojížděly do měšťanky v Táboře.

    Děti si moc budovy neužily, brzy se do školy nastěhovali vojáci, později německá mládež organizovaná v Hitlerjugend. Plánské děti se pak musely učit v náhradních prostorách. Takže se učilo např. ve výčepu u Votočků, v Belladově vile, u Řeháků, ve vile u Bartoňů apod. Teprve po skončení války se děti vrátily zpět do školní budovy.

    V roce 1979 byla ke  škole  přistavěna nová  tělocvična, později  bylo rozhodnuto, že bude  přistavěn ještě nový osmitřídní pavilon se čtyřmi třídami pro školní družinu.   Tato stavba byla otevřena v září 1984.

    
V této podobě slouží škola s drobnými stavebními úpravami do dnešní doby. V té nejnovější historii jsou jejím mezníkem povodně z roku 2002, kdy voda v nejnižších částech nového pavilonu dosáhla výšky jednoho a půl metru. Školu se ale podařilo velice rychle opravit a 1. září 2002 otevřít pro nový školní rok. Bylo to také díky finančním darům ze širokého okolí i z celé ČR, a také díky pomoci občanů Plané nad Lužnicí.

    Ve škole je přístupné dětské oddělení Městské knihovny v Plané nad Lužnicí, škola má odpovídající počítačovou učebnu, počítačovou síť, zmodernizovanou školní kuchyni, moderní odborné učebny a samozřejmě pedagogický sbor, bez něhož by nebylo možné uskutečňovat školskou reformu, která v současnosti probíhá v základním školství ČR.

    Zapojujeme se do nejrůznějších projektů – „Dokážu to“, „Trvalá obnova školy“, „Kruh spolupracujících škol“, „Ekonomická gramotnost“, „Tvořivé myšlení“, od prosince 2009 probíhá v naší škole projekt „Vzděláváme a rozvíjíme nadané žáky“, který je financován z projektů OPVK. Plánské děti se umisťují pravidelně na čestných místech v oborových olympiádách, sportovních soutěžích, ve škole funguje školní klub, sídlí zde odloučené pracoviště ZUŠ Sezimovo Ústí. Žáci jsou úspěšní i v přijímacích řízeních na víceletá gymnázia, v devátém ročníku pak na vybrané obory středoškolského vzdělávání. Každoročně nabízíme našim žákům velmi pestrou nabídku volitelných předmětů a kroužků, které zajišťuje pedagogický sbor školy a také externisté.

Využito knihy Planá nad Lužnicí, MAROLI, Praha 2004,  informace o stavbě a otevření nové budovy školy v roce 1939 z mailu  badatele digitalizované kroniky Plané nad  Lužnicí ze dne 24. dubna 2014 (jméno zatím neznám, ale děkuji).

Fotografie z digitálního archivu Šechtl a Voseček použity s laskavým svolením paní Marie Šechtlové, majitelky autorských práv.

Bohuslav Hora