Zájmové útvary

  
    Ve škole budou organizovány zájmové útvary podle nabídky v přihlášce po jejich naplnění. Zájmové útvary budou zahájeny v říjnu.
Zájmové útvary organizované školou najdete i v „elektronické žákovské knížce“ v části rozvrh, jsou v rozvrhu Vašich dětí, nehodnotíme je, pouze Vás žádáme o omluvu případné absence - omluvenky směřujte vždy třídnímu učiteli.
     
      
    Mimoškolní zájmové útvary (organizuje DDM Tábor, případně další subjekty):

Další zájmová činnost žáků ve škole je realizována prostřednictvím speciálně zaměřené činnosti:
 - v rámci programu školní družiny - ročně sedm specializovaných činností;
 - v rámci volitelných předmětů ve 4., 5. a 7. - 9. ročníku