Další články
ikona článku

Přijímací zkoušky na SŠ

Termíny jednotných přijímacích zkoušek ve školním roce 2023/24

 

Termíny jednotných přijímacích zkoušek:

Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2024 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2024 podle § 88 odst. 2 školského zákona. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2024, tento obor vzdělání však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

Čtyřleté obory vzdělání (včetně nástavbového studia):

  • 1. termín: 12. dubna 2024
  • 2. termín: 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

  • 1. termín: 16. dubna 2024
  • 2. termín: 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu se koná ve dnech:

  • 1. termín: 29.dubna 2024
  • 2. termín: 30. dubna 2024

 

 

Podrobnější informace k přijímacímu řízení naleznete:

 

Důležité odkazy volba povolání

 

Další informace budeme aktualizovat.

Pokud bude  mít jakékoliv dotazy, obraťte se na výchovnou poradkyni paní Kordinovou nebo na zástupkyni paní Kolací..

 

______________________________________________________________________________________________________________________

Přijímací řízení ŠR 2022/23:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2022/23.
Základní škola Vám vytiskne přihlášku s doplněnými údaji žáka a výpisem známek z vysvědčení a doplněnými obory SŠ/učiliště dle volby žáka.

 
Jednotná přijímací zkouška formou písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky se koná v řádném termínu ve dnech:
 

 

Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělávání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem a obory se zkráceným studiem.

Dále se netýkají uměleckých škol, kde se konají talentové zkoušky v termínu od 2. ledna do 15. ledna a konzervatoří, kde se konají talentové zkoušky v termínech od 15. ledna do 31. ledna 2024.

Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2024.
V případě, že uchazeč podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2023.

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé z nich také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Součástí přihlášky nezletilého uchazeče je jeho souhlasné vyjádření. Podáním přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku(y) ke vzdělávání v oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

Základní škola vydá každému žákovi do 15. března 2024 zápisový lístek, v případě podání přihlášky na SŠ s talentovou do 30. listopadu 2022.
Zápisový lístek odevzdá zákonný zástupce ve střední škole do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Je možné ho poslat i poštou, důležité je razítko podání.
Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání nebo pokud ho dal na školu s talentovou zkouškou a byl přijat i na školu bez talentové zkoušky.

__________________________________________________________________