Dotační tituly

My v tom Jihočechy nenecháme

Naše škola se zapojila do dotačního projektu Jihočeského kraje – MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME, který umožňuje podporu rodin s dětmi od 3 let do dovršení 19 let na školní a mimoškolní aktivity. Program nabízí rodičům podporu ve výši maximálně 4 000 Kč na jedno dítě. Podporovány budou děti s trvalým pobytem v Jihočeském kraji žijící ve společné domácnosti, v níž je:
 

  • pobírána dávka; Přídavek na dítě(alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo
  • pobírána dávkat; Příspěvek na bydlení (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022)

nebo

  • čistý měsíční příjem připadající na člena domácnosti je ve výši maximálně 13 000 Kč včetně; Do příjmů jsou započítávány příjmy z výdělečné činnosti (příjmy ze závislé činnosti včetně DPP nebo DPČ), OSVČ, výsluhový příspěvek, příjmy z dávek nemocenského pojištění (např. peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, nemocenská), rodičovský příspěvek, skutečné obdržené výživné, příjem z pronájmu, příjem z kapitálového majetku, podpora v nezaměstnanosti či v rámci rekvalifikace, případně starobní, vdovský/vdovecký, sirotčí či invalidní důchod. aj.). 

Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že zákonný zástupce podporované osoby a jeho manžel/druh/partner není ke dni podání žádosti o podporu déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (potvrzeno Úřadem práce).
Podporovaná osoba nesmí čerpat současně podporu v dotačním programu Jihočeského kraje na podporu rodin s dětmi do 3 let věku, resp. 8 let věku, pobírající příspěvek na péči.

Informace dostupné na webu Jihočeského kraje:
https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze

V naší škole lze žádat na tyto náklady:

  • školné ve školní družině
  • školní kroužky
  • lyžařské kurzy
  • školní stravování

Žádosti společně s potřebnými vyplněnými formuláři budeme přijímat od 17. 11. 2022 do 16. 12. 2022 v kanceláři školy (Lenka Blažková, 381 201 942). Škola následně požádá Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o prostředky dotace.

Po získání vyžádaných prostředků (schválení dotace Radou Jihočeského kraje) bude škola oprávněným žadatelům přiznanou podporu v programu, a to zpětně, bezhotovostně na zadané bankovní účty.